Gichathaini

$19.15 - $32.65 / Pound

Origin: Nyeri, Kenya
Variety: SL-28, SL-34

Tasting Notes:

Cherry, Raspberry, Blackberry

Out of stock

Category: